Polityka prywatności

 

 

Prywatność Twoich danych w ramach naszej witryny

 

Niniejsza witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez podmiot Grupy AkzoNobel, o którym mowa jest w części „Właściciel witryny” (zwany dalej „AkzoNobel” lub „my”). Grupa AkzoNobel kontroluje przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej witryny.
Zasadniczym przeznaczeniem tej witryny jest bycie dynamicznym zasobem i narzędziem biznesowym umożliwiającym nam oferowanie Państwu usług w najlepszy możliwy sposób. Chcemy, żeby czuli się Państwo bezpiecznie, odwiedzając naszą witrynę i dążymy do ochrony Państwa prywatności w tym czasie. Poniżej znajduje się ogólny przegląd środków wykorzystywanych przez nas do ochrony Państwa prywatności w czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony prywatności i zgodnie z nimi.

Jakie informacje gromadzimy?

Informacje w tej witrynie są gromadzone na dwa sposoby: bezpośrednio (np. gdy przekazują nam Państwo informacje na różnych stronach witryny) i pośrednio (np. z wykorzystaniem technologii naszej witryny). Kwestie te zostały bardziej szczegółowo omówione poniżej.
Gromadzimy informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Państwa, np. poprzez wypełnianie formularzy w witrynie, rejestrowanie się na konferencji bądź uczestnictwo w ankiecie internetowej. Podczas gromadzenia informacji tego rodzaju powiadomimy Państwa o powodach, dla których prosimy Państwa o udzielenie tych informacji i sposobach wykorzystania takich informacji. Decyzja o tym, czy zechcą Państwo przekazać nam takie informacje, należy wyłącznie do Państwa. Następujące kategorie danych osobowych mogą być gromadzone: nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje wpisywane przez Państwa w formularzach wyświetlanych w witrynie.
Jednym z przykładów informacji, które gromadzimy pośrednio są informacje uzyskiwane za pośrednictwem naszych logów dostępu do Internetu. Kiedy uzyskują Państwo dostęp do niniejszej witryny, Państwa adres internetowy jest automatycznie pobierany i umieszczany w naszych logach dostępu do Internetu.

Pliki cookie

Zbieramy również informacje, posługując się plikami cookies. Pliki cookies są to małe pliki informacyjne, które umożliwiają zapisywanie i odzyskiwanie informacji na temat Państwa odwiedzin w witrynie, np. sposób uzyskania dostępu do witryny, sposób poruszania się po witrynie, jak również dane na temat tego, którymi informacjami byli Państwo zainteresowani. Wykorzystywane przez nas pliki cookies identyfikują Państwa jedynie w postaci numeru. Jeśli korzystanie przez nas z plików cookies budzi Państwa niepokój, muszą Państwo pamiętać, że mogą zablokować pliki cookies na swoim komputerze, zmieniając ustawienia w menu preferencje lub opcje Państwa przeglądarki. Jednakże, jeśli Państwa przeglądarka nie będzie akceptować plików cookies z naszej witryny, mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny.

Jak wykorzystujemy te informacje?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do utrzymania witryny, czyli udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, przetwarzania zgłoszeń udziału w konferencjach oraz do przesyłania Państwu informacji dotyczącej bieżącej lub przyszłej działalności Grupy AkzoNobel. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przed przesłaniem Państwu takich informacji uzyskamy Państwa zgodę. Analizujemy dane gromadzone pośrednio w celu ustalenia najbardziej skutecznych cech naszej witryny, znalezienia sposobów usprawnienia jej funkcjonowania i wreszcie określenia metod pozwalających na dostosowanie witryny do potrzeb użytkowników pod kątem podniesienia jej efektywności. Możemy również posługiwać się danymi w innych celach, o których powiadomimy Państwa w chwili zbierania informacji.

Czy dzielimy się tymi informacjami z zewnętrznymi partnerami?

Ponieważ jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym, gromadzone przez nas dane mogą być przesyłane w ramach międzynarodowych struktur Grupy AkzoNobel. Nie będziemy sprzedawać poszczególnych informacji i będziemy dzielić się nimi jedynie z naszymi doradcami. Będą też sytuacje, w których pojawi się potrzeba przekazania informacji osobom trzecim, na przykład w przypadku organizowania eventu, gdy zajdzie potrzeba przekazania naszej firmie cateringowej informacji na temat preferowanych przez klientów posiłków. Ale i w tej sytuacji, zanim przekażą nam Państwo jakiekolwiek informacje, powiadomimy Państwa o celu pozyskiwania konkretnych danych, a decyzja o tym, czy chcą Państwo takich informacji udzielić, będzie należała wyłącznie do Państwa.

Jak traktujemy wrażliwe dane osobowe?

Zazwyczaj nie dążymy do pozyskiwania wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. W sytuacji, gdy będziemy zabiegali o pozyskanie takich danych, poprosimy Państwa o udzielenie zgody na proponowane przez nas sposoby wykorzystania danych. Możemy również gromadzić niektóre wrażliwe dane osobowe przypadkowo. Przekazując nam dobrowolnie wrażliwe dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie takich danych przez nas w ramach obowiązujących przepisów prawa wskazanych w niniejszej Polityce prywatności i stosowania plików cookies. Odniesienia do „wrażliwych danych osobowych” dotyczą różnych kategorii danych osobowych identyfikowanych przez europejskie i inne przepisy w zakresie prywatności danych jako wymagające szczególnego traktowania, w tym, w niektórych okolicznościach, uzyskania wyraźnej zgody osoby, której dotyczą. Wspomniane kategorie obejmują numery PESEL, dane osobowe na temat osobowości i życia osobistego użytkownika, jego rasy czy pochodzenia etnicznego, narodowości, poglądów politycznych, członkostwa w partii czy ruchach politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych czy podobnych, przynależności do związków zawodowych, grup zawodowych, członkostwa w stowarzyszeniach branżowych, zdrowia fizycznego czy psychicznego, kodu genetycznego, nałogów, życia seksualnego, spraw majątkowych czy karalności (w tym informacji na temat domniemanej działalności przestępczej).

Zabezpieczenie danych oraz okres przechowywania danych

Przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny jest chronione w oparciu o aktualne i zwyczajowo przyjęte zabezpieczenia techniczne. W większości przypadków Grupa AkzoNobel nie przechowuje danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem witryny przez okres dłuższy niż wymagany do realizacji celów, dla których zostały one pierwotnie pozyskane, bądź przewidziany prawem.

Czy mają Państwo dostęp do własnych informacji?

Na podstawie zapisów niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików cookies mają Państwo prawo wiedzieć, czy jesteśmy w posiadaniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat, a jeśli tak, uzyskać dostęp do takich informacji i żądać ich skorygowania, jeżeli są niezgodne ze stanem faktycznym. Przysługuje Państwu również możliwość zlecenia usunięcia lub zablokowania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy ich przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie prywatności.

Warunki świadczenia usługi Google Analytics

Nasza witryna wykorzystuje sieciową usługę analityczną Google Analytics świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”). Posługując się plikami cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze, Google Analytics pomaga witrynie analizować sposoby korzystania z zasobów witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące Państwa korzystania z witryny (w tym numeru Państwa adresu IP) będą przesyłane do firmy Google i przechowywane przez nią na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny wykorzystania przez Państwa zasobów witryny, sporządzania raportów na temat aktywności użytkowników w ramach witryny dla administratorów witryny i do świadczenia innych usług odnoszących się do aktywności w ramach witryny i korzystania z Internetu. Firma Google może również przekazywać rzeczone informacje osobom trzecim w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, bądź wówczas, gdy takie osoby trzecie przetwarzają owe informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w jej posiadaniu. Mają Państwo możliwość odmowy korzystania z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z pełnej funkcjonalności oferowanej przez naszą witrynę. Korzystając z naszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Państwa przez firmę Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.